Algemene voorwaarden Velvet Clinics B.V.

Definities

 1. Velvet Clinics B.V.: Velvet Clinics B.V., gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 60684402.
 2. Cliënt: degene met wie Velvet Clinics B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Velvet Clinics B.V. en cliënt samen.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Velvet Clinics B.V..
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Velvet Clinics B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Velvet Clinics B.V. te allen tijde wijzigen.
 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Velvet Clinics B.V. vastgesteld op grond van de vooraf aangegeven prijzen, zoals vermeld op de website, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Velvet Clinics B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Velvet Clinics B.V. is gerechtigd om hiervan af te wijken, maar zal dit altijd in overleg met de cliënt doen. 
 5. Indien de richtprijs hoger uit gaat vallen, dient Velvet Clinics B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Velvet Clinics B.V. heeft het recht de prijzen aan te passen.
 7. Prijsveranderingen worden aangegeven op de website. 
 8. De cliënt heeft het recht om de overeenkomst met Velvet Clinics B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Dit dient voor de behandeling of voor het leveren van goederen te gebeuren. 
 9. Cliënten dienen direct de behandeling of de producten te betalen na afname. 
 10. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Velvet Clinics B.V..
 11. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 12. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Velvet Clinics B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Velvet Clinics B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

 

Persoonlijke gegevens

De cliënt gaat ermee akkoord dat de verstrekte gegevens in een dossier worden bewaard (elektronisch patiëntendossier) De gegevens in het dossier worden volgens de wet op de privacy, zoals dit binnen een zorginstelling wordt geacht, verwerkt. Deze gegevens zullen nooit zonder afzonderlijke toestemming van de cliënt voor marketingdoeleinde gebruikt worden. Indien intercollegiaal overleg plaatsvindt zal dit geanonimiseerd zijn of zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gesteld en, indien nodig, hiervoor een verklaring dienen te tekenen. 

De rechthebbende heeft het recht de gegevens, welke zijn opgeslagen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, op te vragen. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag, inclusief handtekening en kopie legitimatie voor te worden ingediend t.a.v. Velvet Clinics, Stadionweg 92, 1059TR Amsterdam. Voor verdere verificatie moet dit schrijven voorzien zijn van n.a.w. gegevens van de aanvrager. 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Velvet Clinics B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uit. 
 2. Velvet Clinics B.V. heeft het recht om van de overeengekomen dienstverlening op een later moment met een goede medische reden af te zien. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Velvet Clinics B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de behandeling. 

 

Informatieverstrekking door de cliënt

 1. De cliënt stelt alle informatie en gegevens  die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de behandeling tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Velvet Clinics B.V..
 2. De cliënt zal zich altijd dienen te kunnen identificeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs. 

 

Klachten

 1. De cliënt dient een door Velvet Clinics B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Velvet Clinics biedt iedere cliënt die een behandeling heeft ondergaan een controle, deze termijn verschilt per behandeling. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Velvet Clinics B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Client dient Velvet Clinics B.V. z.s.m. op de hoogte te stellen van een eventuele tekortkoming.
 4. De cliënt geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Velvet Clinics B.V. in staat is hierop adequaat te reageren. De cliënt dient  beschikbaar te zijn om z.s.m. op controle te komen om een beoordeling van een deskundige te laten plaatsvinden.
 5. De cliënt dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende behandelingen, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Velvet Clinics B.V. gehouden kan worden om andere behandelingen te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Velvet Clinics B.V., deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Velvet Clinics B.V. en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de cliënt een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

 

Aansprakelijkheid Velvet Clinics B.V.

 1. Velvet Clinics B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Velvet Clinics B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Velvet Clinics B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Velvet Clinics B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Velvet Clinics B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Velvet Clinics B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Velvet Clinics B.V. in verzuim is.
 3. Velvet Clinics B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Velvet Clinics B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Velvet Clinics B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt niet aan Velvet Clinics B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Velvet Clinics B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Velvet Clinics B.V. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Velvet Clinics B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Velvet Clinics B.V. er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Velvet Clinics B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Velvet Clinics B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Velvet Clinics B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de cliënt uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Velvet Clinics B.V..

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Velvet Clinics B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam waar Velvet Clinics B.V. praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 16 juli 2021.

TOP